Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  18.03.2021 15:39:01
Дата здійснення дії: 18.03.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРІПТА"
Код за ЄДРПОУ:  41901960
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «КРІПТА» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ-41901960, місцезнаходження - 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 1- 3) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 23 квітня 2021 року о 11-30 за адресою: 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф. 411.

            Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 23 квітня 2021 року,  з 11-00 до 11-25 за місцем проведення зборів.

  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 квітня 2021 року станом на 24 годину.

 

Перелік питань проекту порядку денного:

 

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
  3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
  4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
  5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
  6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
  7. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією прийнятих рішень.
  8. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
  9. Обрання Наглядової ради Товариства.
  10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №4: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

По питанню №5: Чистий прибуток у товариства за 2020 рік відсутній. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №6:

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА» шляхом затвердження Статуту у новій редакції.

2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Півчук Тетяну Віталіївну підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

По питанню №7: Надати повноваження Голові правління Смоличу Олександру Сергійовичу та/або заступнику голови правління з юридичних питань Півчук Тетяні Віталіївні (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, що пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, інших прийнятих рішень та будь-яких відомостей про Товариство, визначених чинним законодавством України

По питанню №8: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Монакова Сергiя Владленовича, Членів Наглядової ради Дмитерчука Богдана Петровича, Юденка Олександра Дмитровича, Золотухiна Валерiя Тихоновича, Берiнгова Сергiя Борисовича.

По питанню №9: Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування.

По питанню №10: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

38 440

44 439

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

20 568

27 701

Запаси 

2 245

3 018

Сумарна дебіторська заборгованість  

9 462

10 624

Гроші та їх еквіваленти

5 304

3 011

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-1 180

-2236

Власний капітал 

34 111

40781

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

12 944

12944

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

4 329

3658

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-6 962

93

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

359565

359565

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-19,35739

0,25865

 

 

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або  виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 22 квітня 2021 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 1- 3, Головний корпус, третій поверх, кім. № 329 кожного вівторка з 09:30 до 13:00; а в день проведення ЗЗА – за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі–матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. Зміни до порядку денного загальних зборів  вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами юрисконсульт Савченко Інна Миколаївна, (надалі - відповідальна особа), тел. (044) 205-34-90.

            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог чинного законодавства України: https://41901960.smida.gov.ua/

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 09.03.2021 року: загальна кількість акцій – 359565 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 324690 шт.

 

Наглядова Рада